qzgx.net
当前位置:首页 >> C语言数组求最大值 >>

C语言数组求最大值

#include<stdio.h> main() { int a[N]={};//已知数组 int max=a[0];//保存最大值 int min=a[0];//保存最小值,先初始化为数组第一个元素 for(int i=1;i<N;i++)//循环判断 { if(a[i]>max)//判断最大值 max=a[i]; if(a[i]<min)//判断最小值 min=a[i]; } //输出 printf("max=%d,min=%d\n",max,min); }

#include<stdio.h> int main() { int i,j,max,min,a[100]; printf("输入数组个数\n"); scanf("%d",&i); printf("输入数组\n"); for(j=0;j<i;j++) scanf("%d",&a[j]); max=a[0]; /*初始化最大数*/ min=a[0]; /*初始化最小数*/ for(j=0;j<i;j++) {if(max>a[j]

int a[10],i,min=a[0],max=a[0]; 这里a没有初始化,造成min/max都是随机值.所以这样就可以了:int a[10]={0},i,min=a[0],max=a[0];

#include #include #define n 10 void main() { int i,j,p[10],temp; for(i = 0;i { scanf("%d",&p[i]); } for(i = 0;i { for(j = i+1;j { if(p[i] { temp = p[i]; p[i] = p[j]; p[j] = temp; } } } printf("最大数为:%d\n",p[0]); printf("最小数为:%d\n",p[n-1]); } 满意请采纳,有问题请追问

#include void main() { int a[5] = {2, 10, 5, 16, 8}; int index = 0; int maxNum = a[0]; for (int i = 0; i { if (maxNum { maxNum = a[i]; index = i; } } printf("最大数:%d, 下标:%d\n", maxNum, index); }

您好!很高兴为您解答. 程序如下: #include main() { double a[3],max; int i; for(i=0;ia[i]) max=a[i+1]; } printf("%lf",max); } 望采纳~如您还有不解,欢迎追问~

如果我没看错的话,你第5行后是逗号吧,要改成分号;还有第10行a[n]要改成a[i];14行a[n]改成a[j];最后提醒你下,m不应赋值为0,因为这样如果你数组元素全是负数,最大值就成了0了,而不是真正的数组最大值,所以应把m赋值为a[0];改

#include void main(){int a[100],i,max,min;scanf("%d",&a[0]);max=min=a[0];for(i=0;imax)max=a[i];if(a[i]

#include "stdio.h"int main(void){int str[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};int i=sizeof(str);int max0=0;//最大值int max1=0;//次大值for(i=0;imax0)max0=str[i]; else if(str[i]>max1)max1=str[i];}system("pause");return 0;}

#include <stdio.h> void fun(int *a,int n,int *max,int *min) { int i; *max = a[0]; *min = a[0]; for(i = 1;i < n;i++) { if(a[i] > *max) { *max = a[i]; continue; } if(a[i] < *min) *min = a[i]; } } int main() { int arr[] = {36,25,14,74,85,96,45,65,32,12,78,98}; int max,min; fun

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com