qzgx.net
当前位置:首页 >> C++求最小值 >>

C++求最小值

#include using namespace std; int main(void) { int x = 0, i = 0, j = 0, min = 9999999l; do { cout cin >> x; j++; if (x min = x; i = j; }; cout }while(x > 0); return x; }

#include <iostream> using namespace std; int main() { int n,min,max,i; cin>>n; cin>>i; min=i; max=i; n--; while(n--) { cin>>i; if(i>max) max=i; if(i<min) min=i; } cout<<"最大值是"<<max<<endl; cout<<"最小值是"<<min<<endl; }

int max,min,sum,avr,a[10]; for(int i=0;i{ cin>>a[i]; if(i==0) min=a[i]; if(min>a[i]) min=a[i]; } cout

int *max=0,*min=0;两个指针没有分配内存空间,有很多种改法,可以将程序改成如下: int main(){ int a[]={5,4,8,2,78,845,54,87}; int max=0,min=0; maxandmin(a,&max,&min); cout<<max<<","<<min<<endl; return 0;}maxandmin函数不动,不过有个小问题里面min=p;

可以使用分治法(Divide and couquer)来求数组的最大最小值. 将数组分成左右两部分,先求出左半部份的最大值和最小值,再求出右半部份的最大值和最小值,然后综合起来求总体的最大值及最小值.这是个递归过程,对于划分后的左右两

#include#include void main() { printf("请输入三个数,用逗号间隔:"); int x,y,z; scanf("%d,%d,%d",&x,&y,&z); if(x{ x+=y; y=x-y; x=x-y; } if(x{ x+=z; z=x-z; x=x-z; } if(y{ y+=z; z=y-z; y=y-z; } printf("三个数中的最大值为%d,最小值为%d\n",x,z); system("pause"); }//其中交换两者数据不借助第三者变量,这也是初学者常用到的不错方法.额外教给你.

#include using namespace std; const int get_maxid(int *a,int n) //获取最大值的下标 { int max_id=0; //用来记录最大值的下标 for(int i=1;i!=n;++i) if(*(a+i)>*(a+max_id)) max_id=i; return max_id; } const int get_minid(int *a,int n) //获取最小值的下标

这个不就是4个算法问题吗你定义一个数组 先直接累加 求和 然后除以10 得到平均值 之后用比较法 比较a[i] a[i+1] 然后让t=大的,h=小的,i从0到8 然后输出t 最大值 h最小值

排个序 #include<iostream>#include<algorithm> using namespace std;int a[50];int main(){int n;scanf("%d",&n);for(int i=0;i<n;i++)scanf("%d",&a[i]);sort(a,a+n);printf("%d",a[1]);}

#include const int num=3; void main() { int a[num]; int i,j; for(i=0;i>a[i]; int max;//定义存最大值 for(i=0;ia[max]) max =j; if(i !=max) { int tmp; tmp =a[i]; a[i]=a[max]; a[max]=a[i]; } } cout 评论0 0 0

9647.net | krfs.net | alloyfurniture.com | bdld.net | bnds.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com