qzgx.net
当前位置:首页 >> 修心养性的佛经句子 >>

修心养性的佛经句子

常念“南无阿弥陀佛”,念得功夫成遍,烦恼自不见.

阿弥陀佛 恭敬诚心的念阿弥陀佛佛号,就可以让心清净下来,想读经的话就读“佛说无量寿经”.念佛的方法如下.如果你一定要语录,那你百度下 净空法师法语 就知道了.

苦海无涯!回头是岸

是《大乘经典》

深奥`高深有楞严经 华严经 法华经 并称为经中之王.修心养性的佛经:金刚经和心经 这两部经典也是禅宗的重要著作.其他的佛经都有修身养性的作用.就是义理深刻.大乘经典:大方广圆觉修多罗了义经 大佛顶首楞严经 金刚般若波罗蜜经 妙法莲华经 大方广佛华严经 般若波罗蜜多心经 六祖大师法宝坛经 大般若波罗蜜多经 大般涅盘经 法句经 解深密经 维摩诘所说经 佛说大乘无量寿庄严经 小乘的根本经典是四阿含经 阿弥陀佛

般若波罗密多心经!观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄.舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识, 亦复如是.舍利子,是诸法空相,不生不灭, 不垢不净,不增不减.是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法, 无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽.无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故.菩提萨,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅.三世诸佛, 依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提.故知般若波罗蜜多是

<道德经>

具体的佛经还是佛学类的书?佛教歌曲可以听黄慧音或敬善媛的,有首歌貌似叫如来云水月的吧,都不错.黄慧音的比较柔

己所不欲,勿施于人.人非圣贤,孰能无过.

每一部经都可以修心养性.不但能修心养性,更能增长无量的福德,成就无量的智慧.推荐你读如下经典:《阿弥陀经》《无量寿经》《观无量寿经》《地藏菩萨本愿经》《妙法莲华经》《大佛顶首楞严经》南无阿弥陀佛!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com