qzgx.net
当前位置:首页 >> 五年级上册较难的简便运算 >>

五年级上册较难的简便运算

1.13.91*8+6.09÷0.125 (÷0.125就是*8)=13.91*8+6.09*8=(13.91+6.09)*8=20*8=1602.先说一句,题应为“2.93乘5.4+29.3乘0.46”吧.2.93*5.4+29.3*0.46=29.3*0.54+29.3*0.46=29.3*(0.54+0.46)=29.3

(1)2.5*32*0.125 =(2.5*4)*(8*0.125) =10*1 =10 (2)3.5-7+6.5 =3.5+6.5-7 =3 (3)1.2*2.5+0.8*2.5 =2.5(1.2+0.8) =25 (4)8.9*1.25-0.9*1.25 =1.25(8.9-0.9) =10 (5)12.5*7.4*0.8 =12.5*0.8*7.4 =74 (6)6.5*9.5+6.5*0.5 =6.5*(9.5+0.5) =6.5*10 =65 (7)0.35*1.

乘法结合律:用字母表示a*b*c=a*(b*c)例:32*0.25=8*4*0.25=8*(4*0.25)=8*1=8 乘法交换律:用字母表示a*b*c=a*c*b例:1.25*7*8=1.25*8*7=10*7=70 乘法分配律:用字母表示a*(b+c)=a*b+a*c例:3.35*8+3.35*2=3.35*(8+2)=3.35*10=33.

五年级上册简便算法题 10÷3.14-6.86÷3.14 37.68÷0.25÷4 3.75-(2.75-1.3) 37.56-(18+7.56) 0.77÷14 4.5*9.8 0.7÷0.125 0.7÷0.25 2.5*3.2*12.5 12.5*9.6*0.25 3.75-(2.8-1.25) 37.65÷0.4÷0.25 3.125÷8÷0.125 37.65-4.75-3.25 25*6.4*12.5 3.6*0.25 答案

五年级的简便运算例子83*18-18*13+18*20 解题思路:四则运算规则(按顺序计算,先算乘除后算加减,有括号先算括号,有乘方先算乘方)即脱式运算(递等式计算)需在该原则前提下进行 解题过程:83*18-18*13+18*20=(83-13+20)*18=90*18=1620 扩展资料$竖式计算-计算结果:先将两乘数末位对齐,然后分别使用第二个乘数,由末位起对每一位数依次乘上一个乘数,最后将所计算结果累加即为乘积,如果乘数为小数可先将其扩大相应的倍数,最后乘积在缩小相应的倍数;解题过程:步骤一:8*90=720 步骤二:1*90=900 根据以上计算结果相加为1620 存疑请追问,满意请采纳

简便计算题: 1)6.9+4.8+3.1 0.456+6.22+3.78 15.89+(6.75-5.89) 2)4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.756.48) 3)3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2 4)3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47 5)5.27+2.86-0.66+1.63

1) 2.3+2.3= 2) 4.8÷1.2= 3) 6.3*0.1= 4) 3÷5= 5) 7.2÷6= 6) 65.5÷10= 7) 3.16*2= 8) 0.01*8= 9) 9.3÷3= 10) 9-2.35= 11) 0.3*7= 12) 7.31*100= 13) 0.45+0.55= 14) 1.23*3= 15) 8.4+5.6= 16) 1.2÷0.

1.125*3+125*5+25*3+25 2.9999*3+101*11*(101-92) 3.(23/4-3/4)*(3*6+2) 4. 3/7 * 49/9 - 4/3 5. 8/9 * 15/36 + 1/27 6. 12* 5/6 2/9 *3 7. 8* 5/4 + 1/4 8. 6÷ 3/8 3/8 ÷6 9. 4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/9 10. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 11. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 12. 9 * 5/6 + 5/6

小数简便运算 4.02+5.4+0.98 5.17-1.8-3.2 13.75-(3.75+6.48) 3.68+7.56-2.68 7.85+2.34-0.85+4.66 35.6-1.8-15.6-7.2 3.82+2.9+0.18+9.1 9.6+4.8-3.6 7.14-0.53-2.47 5.27+2.86-0.66+1.63 13.35-4.68+2.65 47.8-7.45+8.8 0.398+0.36+3.64 15.75+3.59

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qzgx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com